Rodo

Klauzula informacyjna dla pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych Administratorem Danych Osobowych jest LARMED Sp. z o.o. ul. Lwowska 17/1, 30-548 Kraków (zwany dalej: Administratorem).

2. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@larmed.com.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj. w celu:
1) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej: informowanie pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) diagnozy i leczenia: przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3) zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej: rejestracja Pacjenta, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, w tym m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
4) zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego: wystawianie zaświadczeń lekarskich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innymi właściwymi przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;
5) przechowywania dokumentacji medycznej, statystycznych lub naukowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
6) obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO:
7) związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości;
8) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
9) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracujących z CM LARMED, wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna oraz zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez CM LARMED, innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych; dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej; przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych; podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych.

6. Obowiązek podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

7. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego; dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania na podstawie podanych przez Panią/Pana danych osobowych.

larmed CENTRUM MEDYCZNE
ul. Lwowska 17 lok. 1 i 2, 30-548 Kraków
tel. 12 656 30 14, +48 690 673 708
mail: rejestracja@larmed.com.pl