Dla Pacjenta

Rejestracja do poradni w ramach NFZ

W ramach kontraktu z NFZ oferujemy wizyty w poradni:
– pulmonologicznej
– ginekologicznej

Rejestracji na wizytę można dokonać:

– osobiście
– telefonicznie
– za pośrednictwem osoby trzeciej
– drogą elektroniczną
– drogą elektroniczną – za pośrednictwem naszej strony internetowej

Przy rejestracji pacjenta na wizytę niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL oraz telefonu kontaktowego.

Skierowanie do poradni

W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ).

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

– ginekologa i położnika
– dentysty
– wenerologa
– onkologa
– psychiatry

Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.
Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Ważność skierowania:

– skierowanie jest ważne dopóki istnieje przyczyna dla której zostało ono wystawione,
– aktualizacja skierowania jest niezbędna w sytuacji, gdy pacjent nie podejmował leczenia w ciągu ostatnich 730 dni.

Rezygnujesz z wizyty u lekarza?

Pamiętaj o jej odwołaniu.
Wizytę można odwołać telefonicznie lub osobiście lub wysyłając e-mail.
Wykaz wszystkich poradni posiadających umowę z NFZ znajdziesz na kolejki.nfz.gov.pl.

Dokumentacja medyczna

Wydanie dokumentacji medycznej

Wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej

Odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem

Kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Wydanie dokumentacji medycznej lub jej kopii dokonywane jest na podstawie pisemnego wniosku:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (pdf)

Sposób złożenia wniosku

Osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 20.00 w rejestracji CM Larmed

Przesłanie skanu wniosku drogą mailową na adres email: rejestracja@larmed.com.pl

Przesłanego listownie na adres CM Larmed , ul. Lwowska 17/1, 30-548 Kraków, z dopiskiem : „Wniosek dokumentacja medyczna”

Sposób realizacji wniosku

Odbiór osobisty, lub odbiór przez osobę upoważnioną od poniedziałku do piątku od 8:00 – 20:00.

Dokumentacja zostanie przygotowana bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłużej niż 30 dni po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. kontaktowy: 515 364 602).

W rejestracji należy okazać dokument tożsamości, potwierdzić odbiór podpisem, w razie konieczności uiścić opłatę za wykonanie kopii dokumentacji.

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

• pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu ( rodzicowi, opiekunowi prawnemu)
• osobie upoważnionej przez pacjenta;
• podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
• zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
• organom upoważnionym.

Po śmierci pacjenta:

• osobie upoważnionej przez pacjenta zażycia lub;
• osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.;
• osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust.2a i 2b art. 26 str.15.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę:

Nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

• pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
• w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.
• w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w innych niż w.w. przypadkach, ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Maksymalna wysokość opłaty za:

• jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
• jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
• udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Badanie Błędnika (VNG)

Przebieg badania

Badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej i składa się z dwóch etapów:

Etap I – zapis swobodnego położenia gałek ocznych bez jakiejkolwiek stymulacji w celu wykluczenia oczopląsu samoistnego

Etap II – próby kaloryczne – pozwala na porównanie odpowiedzi z każdego błędnika osobno, co stanowi podstawę oceny sprawności błędnika w uchu wewnętrznym

W wykorzystywanym urządzeniu czynnikiem stymulującym jest POWIETRZE – do każdego ucha podaje się strumień ciepłego i zimnego powietrza, co fizjologicznie wywołuje reakcję oczopląsową gałek ocznych. Reakcja źrenic jest analizowana komputerowo, a następnie oceniana przez lekarza. Badanie wykonuje się na leżąco i trwa około 45 minut, co jest związane z koniecznością 10 minutowego odpoczynku narządu przedsionkowego po stymulacji każdym bodźcem.

Przygotowanie do badania

4 dni przed badaniem należy odstawić leki na zawroty głowy, uspokajające  i nasenne,
4 godziny przed badaniem nie należy przyjmować posiłków, można przyjmować płyny,
na badanie prosimy przyjść bez szkieł kontaktowych oraz bez makijażu w okolicach oczu.

Wynik badania

Rezultat badania jest prezentowany w formie wykresu do którego dołączony jest opis laryngologa. Opis badania jest dostępny w ciągu maksymalnie 3 dni.

Badania Endoskopowe / Fiberskopowe

Wskazania do wykonania badania

– przerostu trzeciego migdałka u dzieci
– podejrzenie choroby nowotworowej
– choroby zatok
– diagnostyce zaburzeń snu (chrapanie, bezdech senny)
– krwawienia z jamy nosowej
– diagnostyka przewlekłych nieżytów nosa
– podejrzenie ciała obcego w górnych drogach oddechowych
– zaburzenia głosu lub połykania

Przygotowanie do badania

Badanie wykonywane jest w pozycji siedzącej i nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Zaleca się jednak, aby w przypadku dzieci nie było wykonywane podczas intensywnego kataru. Badanie może być przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym (w postaci areozolu) i trwa kilka minut.

Badanie Okulistyczne

Przygotowanie do badania

zaleca się, żeby dzieci do 2 roku życia nie były karmione i pojone na około godzinę przed badaniem, aby uniknąć zachłyśnięcia
należy zabrać książeczkę zdrowia dziecka oraz dokumentację medyczną z poprzednich wizyt okulistycznych
pacjent powinien mieć ze sobą okulary, które nosi na co dzień
podczas badania okulista zakrapia oczy, jest to konieczne do wykonania pełnego badania dna oka i prawidłowej oceny wady wzroku. Krople mogą wywoływać uczucie pieczenia, szczypania, a także pogorszenie widzenia i wrażliwość na światło słoneczne
w przypadku, gdy na wizytę z dzieckiem nie może przyjść rodzic, opiekun powinien mieć pisemne upoważnienie w którym rodzic/opiekun prawny pacjenta wyraża zgodę na podanie kropli do oczu.

Badania słuchu

Audiometria

Przebieg badania

Badanie audiometryczne jest przeprowadzane w specjalnie wyciszonym pomieszczeniu, zwanym kabiną ciszy. Pacjent podczas badania ma założone słuchawki uszne oraz słuchawki kostne, które są umieszczone za uchem na wyrostku sutkowym. W czasie badania pacjent jest proszony o naciskanie przycisku po każdym usłyszanym dźwięku. Badanie trwa około 20 min.
Badanie słuchu nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta. Z uwagi na konieczność współpracy nie może zostać przeprowadzone u małych dzieci (poniżej 6 roku życia).

Wynik badania

Wynik prezentowany jest w formie wykresu i jest dostępny zaraz po badaniu.

Tympanometria

Przebieg badania

Do ucha pacjenta wprowadzana jest specjalna gumowa zatyczka, która ma za zadanie uszczelnić ucho. Tympanometr rejestruje zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym, które powodują wychylenia błony bębenkowej. Dodatkowo podczas tego badania słuchu przeprowadzane są pomiary odruchu mięśnia strzemiączkowego. Pacjent słyszy wówczas charakterystyczne „piski”, „pikania” o różnych częstotliwościach. Całe badanie trwa około kilku minut.
Podczas badania słuchu pacjent powinien mieć lekko uchylone usta i nie może w tym czasie nic mówić. W przypadku małych pacjentów należy zadbać aby dziecko w czasie badania było spokojne i nie płakało.

Wynik badania

Wynik prezentowany jest w formie wykresu i jest dostępny zaraz po badaniu.

Badanie Snu (Poligrafia)

Przebieg badania

W ustalonym wcześniej dniu w godzinach wieczornych pacjent zgłasza się do przychodni, gdzie pielęgniarka podłącza pacjentowi aparat, z którym udaje się do domu. Urządzenie włącza się samoczynnie, pacjent nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Następnego dnia pacjent oddaje urządzenie a zarejestrowane dane są przesyłane do opisu przez lekarza neurologa.

Przygotowanie do badania

zaleca się zachowanie rutynowych czynności, do jakich przyzwyczajony jest pacjent,
niewskazane jest picie alkoholu, picie kawy, mocnej herbaty oraz innych napoi zawierających kofeinę
pacjent nie powinien przyjmować środków nasennych, uspokajających (chyba że zostało to wcześniej ustalone z lekarzem)
kobiety nie powinny mieć pomalowanych paznokci
urządzenie i czujniki umieszczane są na górnej połowie ciała, dlatego pacjent musi mieć ze sobą górną część piżamy lub wygodny podkoszulek w którym będzie spał.

Wynik badania

Opis badania zawierający indywidualne zalecenia dla pacjenta jest dostępny w ciągu kilku dni od przeprowadzenia badania.

Badania USG

USG jamy brzusznej, układu moczowego

Wskazania do wykonania badania

– bóle brzucha
– nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
– krew w stolcu, moczu
– znaczna utrata wagi w krótkim czasie
– zakażenia układu moczowego
– obciążenia w wywiadzie rodzinnym
– przedłużające się wymioty, biegunki
– żółtaczka
– powiększenie obwodu brzucha
– wyczuwalne guzy

Przygotowanie do badania (dorośli i dzieci do 10 roku życia)

Dzień przed badaniem:

stosuj dietę lekkostrawną, z wyłączeniem surowych jarzyn, owoców i ciemnego pieczywa
dodatkowo możesz przyjąć Espumisan 3 x 2 kaps. Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego.

5 godzin przed badaniem:

nie przyjmuj pokarmów
nie pij żadnych płynów poza niesłodzoną wodą niegazowaną, w szczególności nie pij kawy i mocnej herbaty
nie pal tytoniu
nie żuj gumy.

2 godziny przed badaniem:

Wypij 1 do 4 szklanek wody niegazowanej i nie oddawaj moczu. Wypełnij pęcherz w taki sposób, aby był średnio wypełniony, ale nie maksymalnie.

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej  (dzieci od 6 do 10 roku życia)

3 godziny przed badaniem:

nie podawać posiłków
zadbać o wypełnienie pęcherza moczowego u dziecka (nie podawać napojów gazowanych).

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej (dzieci poniżej 6 życia)

Bez specjalnego przygotowania, w miarę możliwości należy zadbać o wypełniony pęcherz moczowy.

USG moszny (jąder, najądrzy)

Wskazania do wykonania badania
u dzieci

– ból jąder
– podejrzenie stanów zapalnych
– asymetria wielkości jąder i najądrzy
– urazy, skręty szypuły
– zaburzenia endokrynologiczne
– nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
Przygotowanie do badania

u mężczyzn

– nieprawidłowa konsystencja jąder
– podejrzenie guzów
– podejrzenie przepuklin mosznowych, pachwinowych
– obecność wodniaków, wodniaków powrózka nasiennego

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga przygotowania.

lek.
Marcin Rudziński

USG piersi

Wskazania do wykonania badania

– profilaktycznie zaleca się wykonywanie USG piesi raz w roku u kobiet powyżej 30 roku życia
– ból piersi
– wyczuwalna palpacyjnie zmiana w piersi lub dole pachowym
– nietypowy wyciek z brodawki sutkowej u kobiet, które nie są w ciąży ani nie karmią
– stosowanie hormonalnej terapii zastępczej

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, zaleca się jednak, żeby było wykonane między 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego. Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań USG i mammografii, jeżeli były takie wykonywane.

USG stawów biodrowych u dzieci

Wskazania do wykonania badania

– stwierdzenie nieprawidłowości podczas badania bioderek
– występowanie dysplazji stawów biodrowych w rodzinie

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, przed badaniem zdejmuje się dziecku pieluszkę.

USG ślinianki (ślinianek)

Wskazania do wykonania badania

– ból w okolicy ślinianki
– powiększenie gruczołu
– wyczuwalny guz
– stwierdzenie innych zmian w okolicach ślinianek

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga przygotowania.

USG tarczycy

Wskazania do wykonania badania

– powiększenie gruczołu
– wyczuwalny w badaniu palpacyjnym guzek lub wole guzkowe
– nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
– skrining w grupie podwyższonego ryzyka raka tarczycy

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga przygotowania. Lekarz może poprosić o zdjęcie biżuterii.

USG węzłów chłonnych

Wskazania do wykonania badania

– wyczuwalny w badaniu palpacyjnym guzek
– powiększenie węzłów chłonnych
– bolesność uciskowa

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga przygotowania.

Diagnostyka USG z wykorzystaniem opcji Doppler

W przypadku badania USG Doppler nie jest wymagane specjalne przygotowanie, wyjątek stanowi badanie tętnic nerkowych i aorty brzusznej. Wówczas obowiązuje przygotowanie jak w przypadku badania USG jamy brzusznej.

Doppler naczyń szyjnych i kręgowych

Wskazania do wykonania badania

– udar mózgu i zespoły niedokrwienia mózgu
– stan po urazie szyi
– zawroty głowy, bóle głowy
– miażdżyca
– cukrzyca
– planowany chirurgiczny zabieg naczyniowy
– wysoki poziom choesterolu

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Przed badaniem należy zdjąć biżuterię (na szyi).

Doppler naczyń tętniczych kończyn górnych lub dolnych

Wskazania do wykonania badania

– miażdżyca w obrębie kończyn górnych lub dolnych
– uraz naczyń
– obrzęki, mrowienie, drętwienie, skurcze
– ból kończyn
– problemy z gojeniem się ran na kończynach
– miażdżyca w obrębie kończyn górnych lub dolnych
– kontrola po zabiegach rekonstrukcji naczyń lub wszczepienia graftu

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Doppler naczyń żylnych kończyn górnych lub dolnych

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Inhalacje AMSA

Przebieg Inhalacji

Podczas inhalacji do nosa pacjenta wkładane są specjalne końcówki, które mają na celu uszczelnić otwory nosowe. Inhalator wytwarza nadciśnienie, na urządzeniu zapala się zielona lampka co sygnalizuje konieczność przełknięcia śliny przez pacjenta.

Inhalacja odbywa się według schematu:

inhalacja z mucosolvanu -10 min
przerwa – 20 min
inhalacja z pulmicortu (lub innego leku wg zaleceń lekarza) – 10 min.

Przygotowanie

Przy pierwszej inhalacji zalecamy pacjentom przynieść soczek lub wodę ze słomką, co ułatwia proces połykania śliny.

larmed CENTRUM MEDYCZNE
ul. Lwowska 17 lok. 1 i 2, 30-548 Kraków
tel. 12 656 30 14, +48 690 673 708
mail: rejestracja@larmed.com.pl